Bouwbureau Gelderland

 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  Bouwbureau Gelderland

     Gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland onder nummer

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze afnemers.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “afnemer” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de afnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de afnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de afnemer doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële afnemer tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen ons eigendom en moet op ons verzoek worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de afnemer in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 2. De afnemer is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 5 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van der order. Een verklaring van de afnemer dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 5 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 5 dagen.
 3. De door ons aan de afnemer verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten, overeenkomsten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

 1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis wanneer het factuurbedrag meer dan € 10.000,-- zegge: tienduizend euro bedraagt. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de afnemers. Buitenlandse afnemers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de afnemers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de afnemer.
 3. Tenzij afnemers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de afnemer.
 4. Verzoekt een afnemer om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening brengen.
 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 6. De afnemer is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke  daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de afnemer overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de afnemer, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 6. Reclame door de afnemer

 1. De afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De afnemer moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de afnemer rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
 2. Klachten van de afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de afnemer binnen 2 dagen na levering (of binnen 2 dagen na factuurdatum), indien de zaken niet aan de afnemer (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Afnemer dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de afnemer binnen 2 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
 4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
  1. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  2. de afnemer ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. de afnemer de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
  4. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de afnemer wordt voortgezet;
  5. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 2 maanden sedert de levertijd is verstreken.
 5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 7. Na constatering van een tekortkoming is de opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventueel onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Bouwbureau Gelderland staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en/of diensten dan wel uitgevoerde werkzaamheden in overeenstemming met hetgeen de opdrachtgever krachtens de overeenkomst in redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Bouwbureau Gelderland geleverde producten of diensten, dan wel in de door Bouwbureau Gelderland uitgevoerde werkzaamheden, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Bouwbureau Gelderland, dan is Bouwbureau Gelderland enkel en alleen aansprakelijk voor het gefactureerde bedrag door Bouwbureau Gelderland aan de opdrachtgever met een maximum van € 2.000,= ( zegge; tweeduizend euro) per overeenkomst.
 2. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de afnemer jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
 3. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1en 2 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
  1. (kosteloos) herstel van gebreken;
  2. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
  3. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de afnemer gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
  4. een in overleg met de afnemer te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

Alles met een maximum als gesteld in artikel 7 lid 1.

 1. Indien de afnemer zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
 2. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 3. Bouwbureau Gelderland is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen ( grove) schuld of opzet van deze personen.
 4. De afnemer is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de afnemer. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de afnemer onder derden op te slaan.
 5. De afnemer is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de afnemer komen.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of ( mede) het gevolg zijn van:
  1. Het door (personeel van ) de opdrachtgever niet in acht te nemen van aanwijzingen of voorschriften, dan wel door andere dan het normale voorziene gebruik;
  2. Onoordeelkundig onderhoud of gebruik door de opdrachtgever;
  3. Werkzaamheden door derden, installatie, onderhoud of reparatie door derden of door de opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Bouwbureau Gelderland;
  4. Naar ontwerpen of andere aanwijzigen van de opdrachtgever op maat gemaakte en geleverde producten of uitgevoerde werkzaamheden.
  5. Door Bouwbureau Gelderland van derden betrokken producten, materialen en/of diensten , voorzover deze derden geen garantie aan Bouwbureau Gelderland hebben verstrekt.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de afnemer zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de afnemer toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de afnemer gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.
 4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de afnemer ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de afnemer verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de afnemer (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de afnemer na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 6. De afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te  verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9. Ontbinding / einde overeenkomst

 1. Bouwbureau Gelderland is gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder ingebrekestelling te ontbinden, indien:
  1. De opdrachtgever één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  2. De opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, een akkoord aanbiedt of anderzijds insolvabel blijkt te zijn;
  3. Op de zaken of een gedeelte van de zaken van de opdrachtgever beslag wordt gelegd
  4. Zich ingrijpende wijzigingen  voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de opdrachtgever;

 

 1. In geval van ontbinding van de overeenkomst door Bouwbureau Gelderland is Bouwbureau Gelderland nimmer tot schadevergoeding gehouden. De opdrachtgever vrijwaart Bouwbureau Gelderland voor vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding ontstaan en is gehouden om Bouwbureau Gelderland hiervoor schadeloos te stellen
 2. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever gehouden om alle reeds door Bouwbureau Gelderland gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Bouwbureau Gelderland om volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
 2. Indien de afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de afnemer, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de afnemer op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de afnemer alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de afnemer in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van de afnemer, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 2 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 5% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500,= alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de afnemer, zelfs al zou afnemer volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien in de financiële positie van afnemer na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 6. De afnemer kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 11. Advisering

 1. Bouwbureau Gelderland streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen, berekeningen aanwijzingen en andere informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle door Bouwbureau Gelderland gegeven adviezen evenals alle door Bouwbureau Gelderland verstrekte berekeningen, aanwijzingen en andere opgaven of informatie zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden door Bouwbureau Gelderland verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.
 2. voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook , behoudens in geval van opzet op grove schuld van Bouwbureau Gelderland, voortvloeiende uit de in 11.1 vermelde advisering en/of informatieverstrekking, is Bouwbureau Gelderland niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart Bouwbureau Gelderland tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 12. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, ziekte van de opdrachtnemer, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de afnemer ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Bouwbureau Gelderland te Andelst

BBG

 • Jarenlange ervaring
 • Professionele Begeleiding
 • Ontwerp
 • Aanbesteding
 • Uitvoering en Begeleiding
 • Voor Particulieren